TRAUMA CREATES CHANGE YOU DON’T CHOOSE. HEALING CREATES CHANGE YOU DO CHOOSE. MICHELLE ROSENTHAL

Plaats een reactie